Obchodné podmienky

Obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Wild & Coco s.r.o., IČO 02840740, so sídlom Těšnov 1163/5, Praha, PSČ 110 00, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 275304 (ďalej len „Wild & Coco“) pre nákup tovaru a/alebo služieb na portále www.wildandcoco.com (ďalej len „MKOP“)

Posledná aktualizácia: 20. 9. 2018

I. Úvodné ustanovenie

Tieto MKOP spoločnosti Wild & Coco upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikuté v súvislosti alebo na základe zmluvy na využitie služieb a/alebo nákup tovaru spoločnosti Wild & Coco (ďalej len „Zmluva“) uzavreté medzi spoločnosťou Wild & Coco a kupujúcim, ktorý si prostredníctvom portálu www.wildandcoco.com (ďalej len „Portál Wild & Coco“) a/alebo prostredníctvom inej internetovej adresy a/alebo inej mobilnej aplikácie, hodlá zakúpiť tovar od spoločnosti Wild & Coco a/alebo službu (ďalej len „Tovar“). Tieto MKOP sú určené pre nákup Tovaru kupujúcim za účelom priamej spotreby (ďalej len „Zákazník“).

V aktuálnej ponuke Tovaru na Portále Wild & Coco môžu byť niektoré ustanovenia odlišne upravené od MKOP, pri čom majú prenosť odchylné ujednania pred týmito MKOP.

V prípade, že Wild & Coco ponúkne zákazníkom nejakú akciu, ktorá má alebo bude mať vlastné podmienky, majú podmienky tejto akcie prednosť pred MKOP, pokiaľ by ale akékoľvek ujednanie z podmienok akcie bolo neplatné alebo nevymáhateľné, využije sa ujednanie MKOP namiesto ujednania z takej akcie. Akcia môže byť omedzená časovo a/alebo množstvom predaného Tovaru, prípadne môže mať aj dalšie iné podmienky a obmedzenia. Wild & Coco je oprávnená takú akciu kedykoľvek zrušiť.

Ustanovenia týchto MKOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a MKOP sú vyhotovené v českom jazyku. Zmluvu je možno uzavrieť výhradne v českom jazyku. Potom, čo ju Zákazník s Wild & Coco uzavrie, zostane uložená v spoločnosti Wild & Coco a nie je Zákazníkovi prístupná.

Spoločnosť Wild & Coco môže jednostranne menit či doplňovať znenie MKOP. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia MKOP. Spoločnosť Wild & Coco informuje Zákazníkov o zmene MKOP na Portále Wild & Coco, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa Zákazník mohol oboznámiť s aktuálnym znením MKOP bez problémov. Počíta sa s tým, že Zákazník, ktorý uzatvára Zmluvu, súhlasí s novým znením MKOP.

Spoločnosť Wild & Coco je oprávnená kedykoľvek ukončit predaj Tovaru na Portále Wild & Coco.

II. Uzatvorenie Zmluvy

Wild & Coco na Portálu Wild & Coco ponúka predaj Tovaru (vrátane jeho cien), ktorý si Zákazník môže zakúpiť a nechat si ho doručiť. Ceny ponúkaného Tovaru sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v českých korunách.

Možnosť uzatvorenia Zmluvy so spoločnosťou Wild & Coco za podmienok uvedených v ponuke na Portále Wild & Coco zostáva v platnosti po dobu uvedenú na Portále Wild & Coco a za predpokladu naplnenia podmienok uvedených v tejto ponuke na Portále Wild & Coco.

Pri uzatváraní zmluvy Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na ďiaľku. Náklady vzniknuté voči Zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na ďiaľku v súvislosti s uzatvorením Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory ai.) hradí Zákazník.

Postup uzatvorenia Zmluvy. Pre uzatvorenie Zmluvy v rámci nákupného procesu Zákazník najprv zvolí Tovar na Portále Wild & Coco, ktorý si chce zakúpiť, a ďalej jeho požadované množstvo. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „Kúpiť“ alebo „Zhodiť z palmy“. Ak Zákazník nezvolí požadované množstvo, bude mu do Košíku pridaný jeden kus alebo iná najmenšia možná jednotka príslušného Tovaru.

Akonáhle Zákazník prejde vyššie zmieneným postupom výberu Tovaru, ktorý má v úmysle zakúpiť, pokračuje v nákupnom procese stlačením tlačítka „Objednať“, ktoré je umiestnené v sekcii „Košík“.

V rámci rekapitulácie Objednávky Zákazník uvedie svoje kontaktné údaje a adresu, na ktorú mu má byť Tovar doručený, prípadne aj ďalšie potrebné informácie pre predanie objednaného Tovaru (ďalej len „Objednávka“). Zákazník môže nájsť cenník dopravnej služby, metódy platenia a spôsoby doručenia na webových stránkach poskytovateľa služby.

Pred odoslaním Objednávky je Zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky. Zákazník odošle objednávku spoločnosti Wild & Coco kliknutím na tlačítko „Objednať“ v sekcii „Nakoniec vyriešime platbu a je to hotové“. Zmluva mezi Wild & Coco a Zákazníkom vzniká dokončením objednávky zo strany Zákazníka. Súčasne s prevedením prvej objednávky prebieha registrácia zákazníka a zákazníkovi je založený užívateľský profil.

Wild & Coco bezodkladne po uzavretí Zmluvy potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržala, a to na adresu elektronickej pošty, ktorú Zákazník uviedol v Objednávke.

Wild & Coco je vždy oprávnená v závislosti na charaktere Objednávky požiadať Zákazníka o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomně či telefonicky). V prípade, že Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytočného odkladu, považuje sa táto objednávka za neplatnú.

Wild & Coco predá Tovar Zákazníkovi podľa Objednávky Zákazníka a ním zvoleným dopravcom cez Portál Wild & Coco. Zákazník je povinný prevziať Tovar v prípade, že nevyužije možnosť odstúpenia od Zmluvy. Tovar môže Za Zákazníka prevziať jeho zákonný zástupca a fyzická osoba nad 18 rokov, ktorá sa zdržuje v byte alebo iných priestoroch na adrese Zákazníka a ktorá zároveň osobe, ktorá Zákazníkovi Tovar doručuje za spoločnosť Wild & Coco, preukáže svoju totoýnosť spôsobom uvedeným nižšie v týchto MKOP.

V súlade s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty, spoločnosť Wild & Coco nie je povinná vystaviť daňový doklad za zakúpený Tovar. Daňový doklad bude možné stiahnuť na profile Zákazníka na Portále Wild & Coco.

Zákazník berie na vedomie, že Wild & Coco nie je povinná uzatvoriť Zmluvu s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili Zmluvu a/alebo podmienky užívania Portálu Wild & Coco.

Podľa zákona o evidencii tržieb je Wild & Coco povinná vystaviť kupujúcemu doklad o zaplatení. Zároveň je povinná zaevidovať prijatä tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najpozdejšie do 48 hodín.

Zákazník dáva súhlas Wild & Coco s vystavením a zaslaním dokladu o zaplatení elektronickou formou.

Zákazník voči Dodávateľovi prehlasuje a zaručuje, že:

je plne svojprávny, a to s ohľadom na svoj vek, alebo je zastúpený zákonným zástupcom,

akékoľvek údaje, ktoré poskytuje spoločnost Wild & Coco, sú pravdivé, úplné, presné a správne,

zaplatením ceny Tovaru neobchádza ani neporušuje práva tretích osôb a je oprávnený použiť finančné zdroje využité na zaplatenie Tovaru,

sa pred zahájením užívania Portálu Wild & Coco dôkladne zoznámil s týmito MKOP, že im úplne rozumie a súhlasí s nimi.

III. Zmena a zrušenie Objednávky

Objednávka je pre Zákazníka záväzná od chvíle jej dokončenia na Portále Wild & Coco. Jej zmena je možná výlučne zo strany spoločnosti Wild & Coco, a to aj v prípadoch uvedených v týchto MKOP, alebo pokiaľ k tomu poverený zamestnanec spoločnosti Wild & Coco za týmto účelom telefonicky kontaktuje Zákazníka s oznámením, že objednaný Tovar aebo akákoľvek jeho jednotlivá položka v dobe odoslania Objednávky nie sú dostupné.

Zrušenie Objednávky je možné telefonicky, v prípade, že zásielka ešte nebola expedovaná.

Zákazník je pri zmene či zrušení Objednávky povinný uviesť číslo Objednávky, dátum Objednávky a číslo bankového účtu pre vrátenie ceny Tovaru.

V prípade zrušenia Objednávky podľa predchádzajúceho odstavca MKOP bude už zaplatená čiastka Tovaru zaslaná na bankový účet Zákazníka uvedený Zákazníkom v rámci zrušenia Objednávky (v prípade, že zrušenie Objednávky nebude obsahovať taký údaj, bude čiastka zaslaná na bankový účet, z ktorého bola prevedená platba za Tovar).

IV. Odstúpenie od Zmluvy a práva z vadného plnenia (reklamácie Tovaru)

Wild & Coco prehlasuje a Zákazník berie na vedomie, že tieto MKOP sú určené pre nákup Tovaru kupujúcim – spotrebiteľom za účelom priamej spotreby, tj. sú určené výhradne pre tzv. spotrebiteľské zmluvy podľa ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, (ďalej len „Občiansky zákonník“).

Odstúpenie od Zmluvy. V súlade s ustanovením § 1829 občianskeho zákonníka má Zákazník právo odstúpiť od Zmluvy do 14 dní od prevzatia Tovaru a to platí aj pre jednotlivé položky Tovaru.

V prípade odstúpenia od Zmluvy môže Zákazník inhneď osobne predať Tovar, ktorý mu za spoločnosť Wild & Coco predala a pokiaľ to nie je možné, je povinný telefonicky, alebo prostredníctvom portáu Wild & Coco zdeliť odstúpenie od Zmluvy spoločnosti Wild & Coco a zaslať Tovar na svoje náklady na adresu Ke Stadionu 50, 272 01, Kladno.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Wild & Coco v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka prehlasuje, že nie je možné odstúpiť od Zmluvy týkajícej sa Tovaru podliehajúcemu rýchlej skaze (napr. ovocie, zelenina alebo potraviny živočišneho pôvodu) alebo v prípade Tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným Tovarom. Zákazník ďalej nemôže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Tovar, ktorý bol dodaný v uzavretom obale, bol Zákazníkom vybraný z obalu a preto ho z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť.

Zákazník vracia Tovar úplný a v nepoškodenom stave. Pri odstúpení od Zmluvy a následnom vrátení Tovaru Zákazník zodpovedá spoločnosti Wild & Coco výhradne za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto Tovarom ináč, než ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

V prípade platného odstúpenia od Zmluvy bude cena Tovaru alebo jeho pomerná časť vrátená do 14 dní od vrátenia Tovaru (alebo od doloženia, že Tovar bol odeslaný v lehote k tomu určenej podľa čl. IV. týchto MKOP) na bankový účet Zákazníka, prípadne na bankový účet, z ktorého Zákazník uhradil cenu vrátane nákladov na dodanie alebo ich pomernej časti.

Reklamácia Tovaru. Zákazníkovi sa doporučuje aby prevzatý Tovar z Objednávky okamžite po jeho prevzatí skontroloval, presvedčil sa o jeho vlastnostiach a množstve a zistené nedostatky vytkol spoločnosti Wild & Coco vhodným spôsobom. V prípade, že Tovar bude pri predaní Zákazníkovi vykazovať vady (napr. prepadne expiračná doba alebo je identifikovateľná iná zjavná nespôsobilosť k určenému účelu použitia), Zákazník reklamuje Tovar v záručnej dobe u spoločnosti Wild & Coco. Práva z vadného plnenia môže Zákazník uplatniť na adrese sídla společnosti Wild & Coco alebo prostredníctvom Portálu Wild & Coco a na ňom uvedených kontaktných údajov. Spoločnosť Wild & Coco týmto informuje Zákazníka, že s ohľadom na povahu Tovaru, nemusí byť zo strany spoločnosti Wild & Coco jeho reklamácia vždy akceptovaná, a to najmä v prípade, že Zákazník pri jeho predaní neuviedol zjavné vady Tovaru (napr. potraviny alebo v prípade poškodenia ochranného obalu) a/alebo v prípade, že sa nepodarí prekázať, že Tovar mal vytýkané vady už pri jeho predaní. Dalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou Wild & Coco za vady môže upraviť reklamačný rád Wild & Coco.

Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v účinnom znení.

V prípade, že Zákazník neoznámi vadu Tovaru včas, stráca právo odstúpiť od Zmluvy.

Wild & Coco je povinná dodať Tovar v zhode so Zmluvou a bez právnych a faktických vád. Plnenie musí byť poskytnuté v ujednanom množstve, akosti a prevedení. V prípade, že prevedenie a akosť nie sú ujednané, Tovar plní v strednej akosti a jedná sa o Zmluvu v akosti a prevedení vhodných pre účel patrný zo Zmluvy, inak pre účel obvyklý. Poškodené balenie Tovaru nie je porušením tohoto článku, pričom výhradne Wild & Coco je oprávnená zvoliť vhodný spôsob balenia.

Zákazník odpovedá za znížené hodnoty Tovaru, ktoré vznikli v dôsledku nakladania s týmto Tovarom iným spôsobom, než je nutné s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Tovar je vadný v prípade, že nemá vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občianskeho zákonníka. Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci. Za vadu sa považujú aj vady v dokladoch nutných pre užívánie Tovar.

Právo Zákazníka z vadného plnenia je založené na vade, ktorú má vec pri prechode nebezpečia škody (tj. prevzatia Tovaru pri doručení) na Zákazníka, v prípade, kedy sa prejaví až pozdejšie. Právo Zákazníka vzniká aj pri pozdejšie vzniknutej vade, ktorú Wild & Coco spôsobila porušením svojej povinnosti.

V prípade, že sa vada prejaví v rámci šiestich mesiacov od prevzatia, považuje sa za to, že vec bola vadná už pri jej prevzatí. To neplatí pre Tovar, na ktorom je vyznačená doba minimálnej trvanlivosti, dátum spotreby, alebo iná forma informácie obdobného významu.

Zákazník nemá práva z vadného plnenia v prípade, že sa jedná o vadu, o ktorej musel s vynaložením obvyklej pozornosti vedieť už pri uzatvorení Zmluvy, alebo ktorú sám spôsobil.

Zákazník je v súlade s ustanovením § 2165 oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne v prípade Tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia (ďalej len „Záručná doba“), s výnimkou:

  • Predávaného Tovaru, v prípade ktorého je na jeho obale, alebo k nemu pripojenému návodu alebo v reklame v súlade s právnymi predpismi uvedená doba (tj. minimálna trvanlivosť), počas ktorej je možné vec použiť,
  • Tovaru vadného z dôvodu váhy, ktorá neodpovedá váhe Tovaru objednaného Zákazníkom v Objednávke, v prípade, že neprekročí hmotnostnú odchylku 10 % celkovej váhy daného objednaného Tovaru;
  • Opotrebovaného Tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním;
  • Tovar predávaný za nižšiu cenu z dôvodu vady, kvôli ktorej bola znížená jeho pôvodná cena;
  • V prípade, že to vyplýva z povahy Tovaru.

Záručná doba trvá od dodania Tovaru spoločnosťou Wild & Coco. Ak bol Tovar odoslaný v súlade so zmluvou v prípade kúpnej zmluvy, záručná doba bude trvať od doručenia veci na dodaciu adresu. Zákazník nemá právo na záruku v prípade, že vadu spôsobila vonkajšia udalosť. To neplatí v prípade, že vadu spôsobila Wild & Coco.

Ak Zákazník preberá zásielku od kuriéra, ktorá je viditelne poškodená, Zákazník túto zásielku neprevezme, ale vyfotí ju a spíše s kuriérom protokol o škode. Zákazník okamžite informuje Wild & Coco, ideálne formou e-mailu spolpčne s fotkou poškodeného tovaru. Wild & Coco potom v najkratšom možnom termíne vyexpeduje novú zásielku.

Akonáhle Zákazník identifikuje vadu, oznámi to bez zbytočného odkladu spoločnosti Wild & Coco a vadný Tovar odovzdá spoločnosti Wild & Coco, alebo ho podľa jej pokynov uschová alebo s ním inak vhodne naloží tak, aby vada mohla byť preskúmaná.

Wild & Coco je povinná vydať Zákazníkovi k jeho výzve písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom a aký spôsob reklamácie Zákazník požaduje. Wild & Coco zároveň informuje Zákazníka o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomne odôvodní zamietnutie reklamácie. Wild & Coco alebo poverený pracovník rozhodne o reklamáciii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočíta doba primeraná podľa druhu tovaru či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácie vrátane odstránenia vady musia byť vyriešené bez zbytočného odkladu, najpozdejľie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v prípade, že sa účastníci nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

V prípade, že je vada odstrániteľná, môže sa Zákazník domáhať opravy, alebo doplnenia chýbajúcej časti, alelbo primeranej zľavy z ceny. V prípade, že nie je možné vadu odstrániť a na zákade toho nie je možné predmet poriadne užívať, môže Zákazník odstúpiť od Zmluvy vo vzťahu k danému reklamovanému Tovaru, alebo sa domáhať primeranej zľavy z ceny.

V prípade, že Tovar nespĺňa náležité vlastnosti podľa Zmluvy, Zákazník môže požadovať dodanie novej nepoškodenej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka výlučne konkrétnej súčasti Tovaru, Zákazník môže požadovať len výmenu tej danej súčasti; v prípade, že to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. V prípade, že je možné ostrániť vadu bez zbytočného odkladu, Zákazník môže využiť právo na bezplatné odstránenie vady. Zákazník má právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti aj v prípade odstraniteľnej vady, pokiaľ nemôže Tovar riadne používať z dôvodu opakovaného výskytu vady po oprave alebo kvôli väčšiemu počtu škôd. V takom prípade má Zákazník právo odstúpiť od Zmluvy vo vzťahu k danému reklamovanému Tovaru. V prípade, že Zákazník neodstúpi od Zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového nepoškodeného Tovaru, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Zákazník má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu spoločnosť Wild & Coco nemôže dodať nový nepoškodený Tovar, vymenit jeho súťasť alebo ju opraviť, alebo v prípade, že Zákazník nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy Zákazníkovi spôsobilo značné obtiaže.

V. Cena Tovaru a platobné podmienky

Cenu Tovaru a ďalšie prípadné náklady podľa Zmluvy hradí Zákazník spôsobmi určenými na Portále Wild & Coco.

Ceny Tovaru uvedené na Portále Wild & Coco sú uvedené vrátane DPH.

Pre vylúčenie pochybnosti Wild & Coco prehlasuje, a Zákazník berie na vedomie, že vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Zákazníka až v momente uradenia celkovej ceny Tovaru, v prípade zákazníkom zvolenej platby inej než na faktúru u spoločnosti Wild & Coco.

Ak má Zákazník v úmysle uhradiť cenu Tovaru formou platobného systému GoPay (internetovou platobnou bránou) prevádzkovaného spoločnosťou GOPAY s.r.o., je pred jeho použitím povinný zoznámiť sa s príslušnými obchodnými podmienkami upravujúcimi jeho užívanie. Platobní systém GoPay je prevádzkovaný výhradne spoločnosti GOPAY s.r.o., Spoločnost Wild & Coco preto nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú Zákazníkovi na základe použitia tohoto platobného systému.

Cena dopravy kuriérom je 100,00 Kč s DPH.

Zákazník má možnosť dopravy kuriérom zdarma, a to v prípade, že objednávka presiahne čiastku 1 500,00 Kč s DPH.

VI. Zodpovednosť a záruky

Wild & Coco nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo akékoľvek iné následky vzniknuté Zákazníkovi na základe alebo v súvislosti s jednaním jednotlivých Zákazníkov, spôsobu, ktorým Portál Wild & Coco využívajú, alebo iných okolností vzniknutých na strane Zákazníka.

Wild & Coco nenesie zodpovednosť za škody spôsobené vyššou mocou, ani za výpadky Portálu Wild & Coco spôsobené prerušením prívodu el. energie.

Wild & Coco nenesie zodpovednosť za plynulý neprerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu Wild & Coco. Wild & Coco nenesie zodpovednosť za reklamu či propagáciu prevádzanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom Portálu Wild & Coco ani zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do Portálu Wild & Coco alebo v dôsledku jeho užívania v rozpore s jeho určením.

Wild & Coco nezodpovedá za služby poskytované subjektami odlišnými od spoločnosti Wild & Coco, a to najmä prevádzkovateľov platobných systémov uvedených v čl. V týchto MKOP, alebo doručovateľov (kuriérov), ani za akékoľvek následky ich jednania, či práva a povinnosti spojené s týmito službami.

Dostupnosť Tovaru je viazaná na skladové zásoby a Wild & Coco dostupnosť Tovaru negarantuje. V prípade, že nebude možné Objednávku z akýchkoľvek dôvodov na strane spoločnosti Wild & Coco vyriešiť, bude o tom Zákazník telefonicky informovaný na telefónnom čísle, ktorý Zákazník uvedie v Objednávke ako kontaktný údaj.

Wild & Coco tiež nezodpovedá za porušenie MKOP, v prípade, že bolo spôsobené okolnosťami vylučujícimi jej zodpovednosť, a to predovšetkým ust. § 2924.

VII. Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán

Zákazník berie na vedomie, že obsah tvoriaci Portál Wild & Coco (vrátane fotografií propagovaného Tovaru) je chránený autorským právom, a to predovšetkým zákonom č. 121/2000 Sb, autorský zákon, v účinnom znení. Zákazník sa zaväzuje používať Portál Wild & Coco výhradne prr svoju potrebu, a že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene užívať (napr. uchovávať, upravovať, šíriť) obsah Portálu Wild & Coco.

Prístup a užívanie Portálu Wild & Coco zo strany Zákazníka v súlade s MKOP je bezplatný.

Zákazník nie je oprávnený používať Portál Wild & Coco spôsobom, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na prevádzku Portálu Wild & Coco. Portál Wild & Coco je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je v rozpore s právom ostatných Zákazníkov spoločnosti Wild & Coco, a výhradne v súlade s účelovým určením Portálu Wild & Coco.

Zákazník užíva Portál Wild & Coco na vlastné riziko a súhlasí s tým, že fotografie Tovaru na Portále Wild & Coco sú ilustratívne.

Wild & Coco nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s využitím služieb, užívaním informácií alebo sťahovaním údajov zverejnených na Portále Wild & Coco, tj. za chyby, opomenutie, prerušenie, poruchy, omeškanie, počítačové vírusy, alebo stratu dát Zákazníka alebo inej tretej osoby užívajúcej Portál Wild & Coco ani za ďalšie hmotné a nehmotné straty.

Wild & Coco si vyhrádza právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup Zákazníka alebo inej 3. osoby k Portálu Wild & Coco.

Wild & Coco nie viazaná je vo vzťahu k Zákazníkovi žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občianskeho zákonníka.

VIII. Ochrana osobných údajov, obchodné zdelenie a reklama

Osobné údaje Zákazníka zpracováva spoločnosť Wild & Coco, ktorá zaisťuje ochranu týchto údajov v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v účinnom znení. Tým nie je dotknutá povinnosť spoločnosti Wild & Coco, ako správcu, poskytnúť informácie o Zákazníkovi tretím osobám alebo orgánu verejnej moci v prípadoch upravených právnymi predpismi.

Zákazník udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov priamo spoločnosti Wild & Coco.

Wild & Coco spracováva osobné údaje Zákazníkov, ktorí vyplnia registračný formulár, alebo sa prihlásia prostredníctvom siete Facebook, prípadne neregistrovaných Zákazníkov, ktorí uzatvoria Zmluvu.

Zákazník súhlasí so spracovaním nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová a fyzická adresa doručenia tovaru, telefónne číslo, dátum narodenia, základné údaje poskytnuté sieťou Facebook, zoznam priateľov na sieti Facebook a emailová adresa účtu Zákazníka na sieti Facebook a záujmy Zákazníka na sieti Facebook (ďalej všetko spoločne označené len ako „Osobné údaje“).

Zákazník súhlasí so spracovaním Osobných údajov spoločnosti Wild & Coco, a to pre účely realizácie práv a povinností zo Zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných zdelení.

Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje Osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť Wild & Coco o zmene vo svojich Osobných údajoch.

Spracovaním Osobných údajov môže Wild & Coco, ako správca, poveriť tretiu osobu ako spracovávateľa. Aktuálny zoznam spracovateľov Osobných údajov bude vždy zverejnený na Portále Wild & Coco.

Osobné údaje budú spracované prostredníctvom zabezpečeného počítačového programu po dobu platnej registrácie, a v prípade, že Zákazník nie je registrovaný počas doby, kým Zákazník odvolá súhlas so spracovaním Osobných údajov udelený podľa časti X. týchto MKOP.

Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté Osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie Osobných údajov. Zákazník ďalej prehlasuje, že bol poučený o tom, že môže odvolať súhlas so spracovaním Osobných údajov vo vzťahu k spoločnosti Wild & Coco písomným oznámením doručeným na adresu Wild & Coco. V prípade, že Zákazník zistí, alebo se domnieva, že Správca zpracováva jeho Osobné údaje v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so Zákonom o ochrane osobných údajov, najmä ak sú tieto osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, Zákazník je oprávnený:

  • požiadať Správcu o vysvetlenie; a
  • požadovať, aby Správca odstránil takto vzniknutý stav (napr. sa môže jednať o blokovanie, prevedenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu Osobných údajov). V prípade, že bude žiadosť Zákazníka oprávnená, Správca okamžite odstráni závadný stav. Ak Správca nevyhovie žiadosti, Zákazník sa môže obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov; právo Zákazníka obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov tým priamo nie je dotknuté.

V prípade, že Zákazník požiada o informáciu o spracovanie svojich Osobných údajov, je mu spoločnosť Wild & Coco povinná túto informáciu predať. Wild & Coco má právo za poskytnuté informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Zákazník súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami Wild & Coco a osôb prezentujúcích svoj Tovar a/alebo služby na Portále Wild & Coco na elektronickú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných zdelení Wild & Coco na túto adresu. Súhlas Zákazníka so zasielaním obchodných zdelení je dobrovoľný. Zákazník je oprávnený kedykoľvek tento súhlas odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Těšnov 1163/5, 110 00 Praha. V prípade prevádzania akýchkoľvek platieb Zákazníkom súhlasí s jednorázovým poskytnutím a spracovaním svojch Osobných údajov za účelom administrácie platby taktiež poskytovateľom platobných systémov alebo metód a ďalších súvisiacich služieb, a to výhradne v nevyhnutnom nutnom rozsahu a po nevyhnutne nutnú dobu.

IX. Doručovanie korešpondencie

V prípade, že nebude dohodnuté ináč, akákoľvek korešpondencia súvisiaca so Zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, prápadne osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Zákazníkovi je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v Objednávke.

Správa je v prípade doručenia elektronickou poštou považovaná za doručenú v momente prijatia na server prichádzajúcej pošty. Správa doručovaná osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je považovaná za prijatú v momente prevzatia zásielky adresátom, prípadne odoprením prevzatia zásielky adresátom. V prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je zásielka považovaná za doručenú uplynutím lehoty 10 dní od uloženia zásielky a podaní výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, v prípade, že dojde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

X. Záverečné ustanovenie

Ak vzťah súvisiaci s užívaním Portálu Wild & Coco alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje mezinárodný (zahraničný) prvok, tak strany súhlasia, že vzťah sa riadi právnym radom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva Zákazníka (spotrebiteľa) vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov. Riešenie prípadných sporov je plne v jurisdikciou súdu Českej republiky miesta príslušného podľa sídla spoločnosti Wild & Coco.

Zákazníci sa môžu obrátiť so sťažnosťou na Českú obchodnú inšpekciu (www.coi.cz), orgán štátneho dozoru pre oblasť ochrany spotrebiteľa.

Wild & Coco je oprávnená k tejto činnosti na základe živnostenského oprávnenia a činnosť nepodliéha inému povoleniu. Živnostenskú kontrolu prevádza živnostenský úrad v rámci svojej pôsobnosti.

Wild & Coco je oprávnená kedykoľvek ukončiť predaj Tovaru alebo služieb na Portále Wild & Coco.

V prípade, že sa niektoré z ustanovení MKOP stane neplatným alebo neúčinným, také neplatné ustanovenia nahradia ustanovenia, ktorého zmysel sa čo najviac približuje danému neplatnému ustanoveniu. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

Kontaktné údaje zákazníckej podpory Wild & Coco a rovnako tak adresa pre doručovanie prostredníctvom elektronickej pošty je: info@wildandcoco.com, telefónne číslo: 733 444 130. Akékoľvek dotazy, podnety, pripomienky či sťažnosti je možné riešiť na info@wildandcoco.com.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 8.3.2017.